แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3755-10ตค65]ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เขียนโดย Admin 181
[พร0023.3/ว3757-10ตค65]ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน สำหรับ อปท. พ.ศ. 2565 เขียนโดย Admin 171
[พร0023.3/ว11782-10ตค65]การรายงานแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ อปท.ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ เขียนโดย Admin 111
[พร0023.3/ว3716-6ต.ค.65]แนวทางการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอื่นของกระทรวงมหาดไทย ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Admin 535
[พร0023.3/ว3696-5ตค65]การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย เขียนโดย Admin 314
[พร0023.3/ว3695-5ตค65]เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย เขียนโดย Admin 259
[พร0023.3/ว3689-5ตค65]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อปท. ประเทศไทย เขียนโดย Admin 208
[พร0023.3/ว337-4ตค65]แจ้ง อปท.สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้าฯ เขียนโดย Admin 192
[พร0023.3/ว336-4ตค65]แจ้ง อปท.บันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศของ อปท. รายปี มฝ.1 ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 164
[พร0023.3/ว3678-4ตค65]ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี เขียนโดย Admin 161