แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว12598-31ตค65]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 232
[พร0023.3/ว12596-31ตค65]การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 233
[พร0023.4/ว12595-31ตค65]ซักซ้อมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. เขียนโดย Admin 153
[พร0023.3/ว4015-1พย65]การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เขียนโดย Admin 172
[พร0023.3/ว4016-1พย65]เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด เขียนโดย Admin 98
[พร0023.3/ว4014-1พย65]แนวทางการขับเคลื่อนโครงการการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 152
[พร0023.3/ว4012-1พย65]การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรการศึกษา 2565 เขียนโดย Admin 103
[พร0023.3/ว373-31ตค65]ขอเชิญประชุมศูนย์ขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอื่นของกระทรวงมหาดไทยตามประมวลกฏหมายยาเสพติดและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Google Meet เขียนโดย Admin 181
[พร0023.3/ว3939-27ตค65]การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลาง อปท. เขียนโดย Admin 172
[พร0023.3/ว3938-27ตค65]แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. เขียนโดย Admin 179