แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว3226-29สค65]การมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 88
[พร0023.3/ว381-29สค65]ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ทางระบบ Zoom และ Facebook Live เขียนโดย Admin 90
[พร0023.3/ว3228-29สค65]ขอส่งหลักฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ เขียนโดย Admin 89
[พร0023.3/ว361-18สค65]แนวทางและผลการจัดสรรจำนวนประชากรที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 86
[พร0023.3/ว380-26สค65]แจ้งแนวทางการรับตรวจประเมินผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับอำเภอ เขียนโดย Admin 92
[พร0023.3/ว377-26สค65]ขอความร่วมมือ อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศน์ที่มีความประสงค์ส่งผลงานเพื่อรับรางวัลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Admin 140
[พร0023.3/ว375-25สค65]แจ้งดำเนินการแก้ไขชื่อศูนยืพัฒนาเด็กเล็กในระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น(LEC) เขียนโดย Admin 114
[พร0023.3/ว3192-25สค65]แผนปฏิบัติงานภาคสนามการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ อปท. เขียนโดย Admin 102
[พร0023.3/ว3189-25สค65]เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 192
[พร0023.3/ว374-24สค65]โครงการขับเคลื่อนใการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 138