แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4667-1ธค66]การจัดส่งรายชื่อและรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 173
[พร0023.3/ว4657-1ธค66]ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)สังกัด อปท.นักเรียนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 115
[พร0023.3/ว577-30พย66]การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาฯ เขียนโดย Admin 174
[พร0023.3/ว4634-30พย66]การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 149
[พร0023.3/ว4627-30พย66]การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.ปีงบประมาณ 2566 และปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 168
[พร0023.3/ว4626-30พย66]การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในสถานศึกษาสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 91
[พร0023.3/ว4599-28พย66]แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย Admin 163
[พร0023.3/ว4580-27พย66]การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมของ อปท. เขียนโดย Admin 184
[พร0023.3/ว4559-27พย66]หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อดำเนินกิจการอื่น เขียนโดย Admin 209
[พร0023.3/ว4558-27พย66]การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Admin 178