[พร0023.3/ว2778-26กค65]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พ.ศ.2565

555[พร0023.3/ว2778-26กค65]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พ.ศ.2565