[พร0023.3/ว332-1สค65]ส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทดสอบ(O-NET) ปีการศึกษา 2565

[พร0023.3/ว332-1สค65]ส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทดสอบ(O-NET) ปีการศึกษา 2565(แผ่นพับให้มารับได้ในช่องส่งเอกสารของ สถ.จ.แพร่)