[พร0023.3/ว5512-1ธ.ค.63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

555[พร0023.3/ว5512-1ธ.ค.63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ