[พร0023.3/ว5547-2ธ.ค.63]แต่งตั้งย้ายผู้จัดการสถานธนานุบาลของอปท.

555[พร0023.3/ว5547-2ธ.ค.63]แต่งตั้งย้ายผู้จัดการสถานธนานุบาลของอปท.(เฉพาะ นายอำเภอเมืองแพร่ นายอำเภอลอง และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่)