[พร0023.3/ว429-25มค64]การปก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีรายชื่อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนโคงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV

[พร0023.3/ว429-25มค64]การปก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีรายชื่อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนโคงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV