แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว459-16พย63]กำหนดจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 715
[พร0023.3/ว5191-13พย63]การสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เขียนโดย Admin 577
[พร0023.3/ว-5190-13พย63]โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 534
[พร0023.3/ว5171-12พย63]แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 64 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 414
[พร0023.3/ว5165-12พย63]การประเมินผลการปฏิบัติงานขอผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก(องค์การมหาชน) เขียนโดย Admin 448
[พร0023.3/ว5168-12พย63]การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 เขียนโดย Admin 501
[พร0023.3/ว5167-12พย63]แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 556
[พร0023.3/ว5163-12พย63]การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 541
[พร0023.3/5147-11พย63]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 2563 เขียนโดย Admin 626
[พร0023.3/ว5137-11พย63]รับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค เขียนโดย Admin 421