แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4907-27ตค63]การดำเนินงานด้านความปลอดภัยาทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 371
[พร0023.3/ว435-27ตค63]แจ้งปฏิทินการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ เขียนโดย Admin 362
[พร0023.3/ว4900-27ตค63]โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เขียนโดย Admin 375
[พร0023.3/ว4892-27ตค63]แผนปฏิบัติราชการรายปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย เขียนโดย Admin 358
[พร0023.3/ว4871-26ต.ค.63]การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ [เฉพาะ นายอำเภอร้องกวาง,นายอำเภอสอง,นายอำเภอวังชิ้น,นายอำเภอเด่นชัยและนายอำเภอหนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 348
[พร0023.3/ว433-26ต.ค.63]การรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา2562ของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Admin 364
[พร0023.3/ว429-21ต.ค.63]ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการสร้างจิตสำนึก เขียนโดย Admin 345
[พร0023.3/ว430-21ต.ค.63]การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติปีงบประมาณพ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 338
[พร0023.3/ว4819-21ตค63]เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับพระราชบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เขียนโดย Admin 348
[พร0023.3/ว 4795-20ต.ค.63]ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย Admin 330