แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว2521-10มิย64]ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคถ้มครองมนุษยชน เขียนโดย Admin 511
[พร0023.3/ว2481-8,bp64]แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) เขียนโดย Admin 1007
[พร0023.3/ว255-9มิย64]แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมชี้แจงประชุมชี้แจงประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 483
[พร0023.3/ว2354-31พค64]ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 635
[พร0.023.3/ว2484-8มิย64]รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการาจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยของ อปท. ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Admin 517
[พร0023.3/ว2483-8มิย64]ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนโดย Admin 452
[พร0023.3/ว2479-8มิย64]แนวทางการจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ เขียนโดย Admin 516
[พร0023.3/ว2482-8มิย64]ซักซ้อมแนวทางการจ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 478
[พร0023.3/ว2477-8มิย64]แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาฯ เขียนโดย Admin 468
[พร0023.3/ว254-8มิย64]แจ้งแบบประมเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ให้ทีมประเมินฯ เขียนโดย Admin 445