แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1975-3พค64]การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) เขียนโดย Admin 548
[พร0023.3/ว1974-3พค64]การบันทึกข้อมูลบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี(มฝ.1) ประจำปี 2563 เขียนโดย Admin 498
[พร0023.3/ว1973-3พค64]แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของ อปท. เขียนโดย Admin 561
[พร0023.3/ว1972-3พค64]ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 567
[พร0023.3/ว1942-30เมษ64]แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 547
[พร0023.3/ว1943-30เมษ64]การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย Admin 467
[พร0023.3/ว1937-30เมษ64]การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 483
[พร0023.3/ว188-29เมษ64]การสำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียมจัดสรรให้บริหารฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 544
[พร0023.3/ว1898-28เมษ64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เขียนโดย Admin 504
[พร0023.3/ว1900-28เมษ64]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ เขียนโดย Admin 610