แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4871-26ต.ค.63]การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ [เฉพาะ นายอำเภอร้องกวาง,นายอำเภอสอง,นายอำเภอวังชิ้น,นายอำเภอเด่นชัยและนายอำเภอหนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 337
[พร0023.3/ว433-26ต.ค.63]การรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา2562ของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Admin 354
[พร0023.3/ว429-21ต.ค.63]ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการสร้างจิตสำนึก เขียนโดย Admin 326
[พร0023.3/ว430-21ต.ค.63]การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติปีงบประมาณพ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 326
[พร0023.3/ว4819-21ตค63]เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับพระราชบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เขียนโดย Admin 334
[พร0023.3/ว 4795-20ต.ค.63]ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย Admin 318
[พร0023.3/ว425-16ตค63]การรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ เขียนโดย Admin 334
[พร0023.3/ว4759-16ตค63]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบ 2564 เขียนโดย Admin 320
[พร0023.3/ว4757-16ตค63]โครงการสนับสนุนการพัมนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 309
[พร0023.3/ว4749-16ตค63]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64 เขียนโดย Admin 335