แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4935-29ต.ค.63]กำหนดให้สถานศึกษาสังกัดอปท.เป็น"สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดอปท.พ.ศ.2562 เขียนโดย Admin 331
[พร0023.3/ว444-30ต.ค.63]การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) เขียนโดย Admin 337
[พร0023.3/ว4936-29ตค63]การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง เขียนโดย Admin 341
[พร0023.3/ว4923-29ตค63]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 448
[พร0023.3/ว438-28ตค63]เร่งรัดผู้รับผิดชอบสำรวจระบบผ่าน google form เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 368
[พร0023.3/ว437-28ตค63]กำหนดมาตรการควบคุม กำกับดูแลโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เขียนโดย Admin 354
[พร0023.3/ว4907-27ตค63]การดำเนินงานด้านความปลอดภัยาทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 349
[พร0023.3/ว435-27ตค63]แจ้งปฏิทินการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ เขียนโดย Admin 351
[พร0023.3/ว4900-27ตค63]โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เขียนโดย Admin 350
[พร0023.3/ว4892-27ตค63]แผนปฏิบัติราชการรายปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย เขียนโดย Admin 349