แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว256-2มิย65]แจ้งขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอประสานงาน อปท.ตรวจสอบรายชื่อตามบัญชีฯ เขียนโดย Admin 342
[พร0023.2/ว2045-31พค65]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2565 เขียนโดย Admin 518
[พร0023.2/ว2044-31พค65]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2565 เขียนโดย Admin 510
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 5/2565 เขียนโดย Admin 850
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2565 เขียนโดย Admin 884
[พร0023.2/ว249-26พค65]แจ้ง ท้องถิ่นอำเภอประสาน อปท.ได้ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าร่วมอบรมฯ เขียนโดย Admin 382
[พร0023.2/ว1815-17พค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 379
[พร0023.5/ว1676-5พค65]แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัมนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.(กรณีเยียวยาผู้ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2563) เขียนโดย Admin 270
[พร0023.2/ว1784-12พค65]การจัดส่งผลงานที่้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประมินรอบเดือนเมษายน 2563 เขียนโดย Admin 226
[พร0023.2/ว234-11พค65]การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรฯ เขียนโดย Admin 286