แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว368-26มค65]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล(ประธนาสภาฯ)ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่)กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 212
[พร0023.2/ว360-26ม.ค.65]สำรวจแผนความต้องการนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาเข้าปฎิบัติงานชดใช้ทุน ระยะ5ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 เขียนโดย Admin 201
[พร0023.2/ว361-26ม.ค.65]สำรวจแผนความต้องการแพทย์คู่สัญญาระยะ10ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2575 เขียนโดย Admin 198
[พร0023.2/ว348-25มค65]การขยายระยะเวลาการรองรับหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง เขียนโดย Admin 194
[พร0023.2/ว341-25มค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 149
[พร0023.2/ว340-25มค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 222
[พร0023.2/ว52-24มค65]การมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Admin 192
[พร0023.2/ว51-24มค65]โครงการคลีนิคกฎหมายสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 205
[พร0023.2/ว257-19มค65]แจ้ง ทต. และ อบต.ที่มี โรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 244
[พร0023.2/ว209-17มค65]แนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท.ชี้มูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการในเรื่องที่ผู้นั้นถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว เขียนโดย Admin 304