แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว435-31มค65]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 283
[พร0023.2/ว432-31มค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 416
[พร0023.2/ว434-31มค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 158
[พร0023.2/ว401-28มค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 262
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 492
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย Admin 608
[พร0023.2/ว369-26มค65]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.)ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่)กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 228
[พร0023.2/ว368-26มค65]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล(ประธนาสภาฯ)ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่)กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 197
[พร0023.2/ว360-26ม.ค.65]สำรวจแผนความต้องการนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาเข้าปฎิบัติงานชดใช้ทุน ระยะ5ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 เขียนโดย Admin 186
[พร0023.2/ว361-26ม.ค.65]สำรวจแผนความต้องการแพทย์คู่สัญญาระยะ10ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2575 เขียนโดย Admin 182