แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว128-10มีค66]แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการครูช่วยครูประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 247
[พร0023.2/ว1043-10มีค66]โครงการพัมนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 264
[พร0023.2/ว129-10มีค66]แจ้ง อปท.ตรวจสอบรายชื่อตามบัญชีฯที่ส่งมาพร้อมนี้ฯ เขียนโดย Admin 435
[พร0023.2/ว915-2มีค66]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2565 เขียนโดย Admin 282
[พร0023.2/ว880-28กพ66]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 445
[พร0023.2/ว878-28กพ66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 310
[พร0023.2/ว871-27กพ66]ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 เขียนโดย Admin 495
[พร0023.2/ว2080-24กพ66]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 568
[พร0023.2/ว846-27กพ66]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 427
[พร0023.2/ว835-27กพ66]โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 288