แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว97-17กพ65]แจ้ง อปท.ตอบแบบสำรวจฯ เขียนโดย Admin 360
[พร0023.2/ว96-17กพ65]ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ครูเศรษฐกิจดีมีส่วนลด เขียนโดย Admin 213
[พร0023.2/ว642-15กพ65]ผลการคัดเลือกกรรมการในผู้แทนใน ก.อบต.จังหวัดแพร่ กรณีครบวาระดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 253
[พร0023.2/ว641-15กพ65]ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต. จังหวัดแพร่) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 230
[พร0023.2/ว90-10กพ65]ให้ อปท.แจ้งครูอาวุโสในสังกัดที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 ตามประกาศทราบ เขียนโดย Admin 229
[พร0023.2/ว586-10กพ65]โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 164
[พร0023.2/ว585-10กพ65]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ 2565(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 156
[พร0023.2/ว587-10กพ65]เลื่อนกำหนดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 เขียนโดย Admin 144
[พร0023.2/ว85-9กพ65]ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปาระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 437
[พร0023.2/ว570-9กพ65]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2564 เขียนโดย Admin 188