แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว336-4สค65]แจ้งโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บังคับบัญชาอื่นฯ เขียนโดย Admin 288
[พร0023.2/ว335-4สค65]ขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอประสาน อปท.แจ้งนักทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าประชุมตามวันเวลาดังกล่าว เขียนโดย Admin 364
[พร0023.2/ว333-2สค65]ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ อปท.รับทราบ เขียนโดย Admin 336
[พร0023.2/ว2821-1สค65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูลความรู้ความเข้าใจและข้อคิดเห็นของผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 291
[พร0023.2/ว2799-27กค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2565 เขียนโดย Admin 559
[พร0023.2/ว2806-27กค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2565 เขียนโดย Admin 555
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2565 เขียนโดย Admin 843
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2565 เขียนโดย Admin 665
[พร0023.2/ว2771-26กค65]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา ของ อปท. เขียนโดย Admin 284
[พร0023.2/ว2752-25กค65]แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 222