แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว127-2มีค65]ให้ อปท.แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในสังกัดทราบฯ เขียนโดย Admin 202
[พร0023.2/ว126-2มีค65]แก้ไขเพิ่มเติมการประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 160
[พร0023.2/ว125-2มีค65]การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เดือดร้อนหรือขาดแคลน เขียนโดย Admin 171
[พร0023.2/ว812-28กพ65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 392
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 608
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 994
[พร0023.2/ว737-22กพ65]แนวทางการประเมินผลงานวิชาการ ตามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. ตำแหน่งครู เพื่อให้มีเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 เขียนโดย Admin 272
[พร0023.2/ว97-17กพ65]แจ้ง อปท.ตอบแบบสำรวจฯ เขียนโดย Admin 332
[พร0023.2/ว96-17กพ65]ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ครูเศรษฐกิจดีมีส่วนลด เขียนโดย Admin 190
[พร0023.2/ว642-15กพ65]ผลการคัดเลือกกรรมการในผู้แทนใน ก.อบต.จังหวัดแพร่ กรณีครบวาระดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 231