แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1759-11พค65]ยืนยันความต้องการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 เขียนโดย Admin 113
[พร0023.2/ว1729-10พค65]เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมฯ เขียนโดย Admin 122
[พร0023.2/ว1707-9พค65]การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 เขียนโดย Admin 78
[พร0023.2/ว222-6พ.ค.65]การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี2565 เขียนโดย Admin 140
[พร0023.2/ว1696-6พ.ค.65]การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย เขียนโดย Admin 132
[พร0023.2/ว1685-5พค65]แจ้งการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 87
[พร0023.2/ว5062-3พค65]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 167
[พร0023.2/ว1638-2พค65]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 147
[พร0023.2/ว1635-2พค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2565 เขียนโดย Admin 345
[พร0023.2/ว1629-2พค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 76