แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 443
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2566 เขียนโดย Admin 397
[พร0023.2/ว734-20กพ66]การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 313
[พร0023.2/ว685-16กพ66]ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต.ฯ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เขียนโดย Admin 217
[พร0023.2/ว655-15กพ66]ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกพับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครู เขียนโดย Admin 155
[พร0023.2/ว89-15กพ66]การส่งผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ ในรอบเดือนตุลาคม 2565 เขียนโดย Admin 131
[พร0023.2/ว87-15กพ66]ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.แจ้งบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับทราบการเข้าร่วมโครงการ โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก เขียนโดย Admin 142
[พร0023.2/ว82-13กพ66]ขอประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน(work manual) ให้ อปท.ได้รับทราบ เขียนโดย Admin 208
[พร0023.2/ว467-2กพ66]แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สายงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 285
[พร0023.2/ว468-2กพ66]การกำหนดระยะเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่(ก.ท.จ.แพร่) เขียนโดย Admin 243