แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว4117-8พย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรที่ 1 เขียนโดย Admin 104
[พร0023.2/ว4119-8พย65]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 170
[พร0023.2/ว4118-8พย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 รายงานเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 159
[พร0023.2/ว395-8พย65]ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประเทศ เขียนโดย Admin 102
[พร0023.2/ว393-8พย65]การจัดทำรายงานประจำปี 2564 ของ ก.ถ. และ สำนักงาน ก.ถ. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานฯ เขียนโดย Admin 102
[พร0023.2/ว394-8พย65]ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงวิธีทดลองจ่ายค่าเบี้ยประกัน และทางเลือกกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันสินเชื่อโครงการสวัสดิการกู้เงิน ช.พ.ค. เขียนโดย Admin 101
[พร0023.2/ว4050-2พย65]ผลการคัดเลือกผู้แทนปลัดเทศบาล เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลหรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)แทนตำแหน่งที่ว่าง เขียนโดย Admin 110
[พร0023.2/ว4047-2พย65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2565 เขียนโดย Admin 356
[พร0023.2/ว4027-1พย65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2565 เขียนโดย Admin 340
[พร0023.2/ว4031-2พย65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร)งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 80