แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว436-31มค66]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Admin 299
[พร0023.2/ว426-31มค66]กำหนดระยะเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัดแพร่) เขียนโดย Admin 293
[พร0023.2/ว425-31มค66]แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงตำหแน่งสายงานประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สายงานประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 286
[พร0023.2/ว403-30มค66]การขอรับเครื่องหมายชูเกียรติ ประกาศยนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 168
[พร0023.2/ว59-27ม.ค.66]การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 278
[พร0023.2/ว385-27ม.ค.66]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่1/2566 เขียนโดย Admin 373
[พร0023.2/ว376-27ม.ค.66]สำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เขียนโดย Admin 212
[พร0023.2/ว377-27ม.ค.66]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล เขียนโดย Admin 132
[พร0023.2/ว352-25มค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 384
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 494