แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว213-29เมษ65]แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคลสายงานการสอนและบุคคลากรทางการศึกษาฯ เขียนโดย Admin 121
[พร0023.2/ว1606-28เมษ65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 4/2565 เขียนโดย Admin 421
[พร0023.2/ว209-28เมษ65]การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ. .... เขียนโดย Admin 125
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 4/2565 เขียนโดย Admin 449
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2565 เขียนโดย Admin 453
[พร0023.2/ว205-27เมษ65]เสนอรายชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อพิจารณาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 111
[พร0023.2/ว1559-26เมษ65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 136
[พร0023.2/ว202-25เมษ65]แจ้งอำเภอประสาน อปท.เพื่อแจ้งบุคลากร ได้รับทราบและเข้าร่วมสัมมนาฯ เขียนโดย Admin 177
[พร0023.2/ว1515-22เมษ65]ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เขียนโดย Admin 119
[พร0023.2/ว1419-12เมษ65]เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เขียนโดย Admin 214