แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3944-27ตค65]การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขียนโดย Admin 107
[พร0023.2/ว3881-21ตค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 120
[พร0023.2/ว365-20ตค65]รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน และรายงานผลการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 216
[พร0023.2/ว362-17ตค65]แจ้งประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 79
[พร0023.2/ว360-17ต.ค.65]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากร เขียนโดย Admin 233
[พร0023.2/ว357-17ตค65]ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ที่มีข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาทราบฯ เขียนโดย Admin 224
[พร0023.2/ว346-7ตค65]การตอบแทนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565(เงินโบนัส) เขียนโดย Admin 444
[พร0023.2/ว349-7ตค65]การประเมินประสิทธิภาพและการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565(เงินโบนัส) เขียนโดย Admin 274
[พร0023.2/ว348-7ตค65]ขอความร่วมมืออำเภอประสาน อปท.ขอที่อยู่ของบุคลากรในสังกัดฯ เขียนโดย Admin 217
[พร0023.2/ว347-7ตค65]ขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอแจ้ง อปท. แจ้งบุคลากรในสังกัดได้รับทราบและรวบรวมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่บุคลากรส่งคืนจังหวัด เขียนโดย Admin 253