แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 652
[พร0023.2/ว308-23มค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 226
[พร0023.2/ว276-20มค66]ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ เขียนโดย Admin 109
[พร0023.2/ว272-20มค66]หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่งนจังหวัดถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางอาญา เขียนโดย Admin 222
[พร0023.2/ว238-18ม.ค.66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ เขียนโดย Admin 152
[พร0023.2/ว237-18ม.ค.66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ เขียนโดย Admin 85
[พร0023.2/ว224-17มค66]รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)แทนตำแหน่งที่ว่าง เขียนโดย Admin 145
[พร0023.2/ว204-16ม.ค.66]ประชาสัมพันธ์"โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น(Performance Agreement : PA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" เขียนโดย Admin 265
[พร0023.2/ว31-16ม.ค.66]ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประเทศ(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 199
[พร0023.2/ว186-16ม.ค.66]แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 343