แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว125-11มค66]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา(รร./ศพด.)สังกัด อปท. เขียนโดย Admin 294
[พร0023.2/ว75-9มค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 150
[พร0023.2/ว8-6มค66]แจ้งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้กรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปฯ(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบ 66 ผ่านระบบ google form เขียนโดย Admin 180
[พร0023.2/ว41-5มค66]เร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ เขียนโดย Admin 258
[พร0023.2/ว3-5มค66]ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกับงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. เขียนโดย Admin 368
[พร0023.2/ว15-4มค66]แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 199
[พร0023.2/ว4885-28ธค65]การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิเ่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 266
[พร0023.2/ว4875-28ธค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 12/2565 เขียนโดย Admin 456
[พร0023.2/ว4831-26ธค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 12/2565 เขียนโดย Admin 555
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 12/2565 เขียนโดย Admin 706