แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3761-27สค64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2564 เขียนโดย Admin 586
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2564 เขียนโดย Admin 611
วาระประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2564 เขียนโดย Admin 464
[พร0023.2/ว366-25สค64]แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด เขียนโดย Admin 378
[พร0023.2/ว359-19สค64]แจ้งสำรวจข้อมูลตามแบบสำรวจที่ส่งมาพร้อมนี้ เขียนโดย Admin 439
[พร0023.2/ว3609-19สค64]สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน เขียนโดย Admin 379
[พร0023.2/ว3597-17สค64]เลื่อนการอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ เขียนโดย Admin 317
[พร0023.2/ว3598-18สค64]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบดัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา เขียนโดย Admin 444
[พร0023.2/ว351-11สค64]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม และพนักงานจ้างตามภารกิจคนเดิม ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 443
[พร0023.2/ว350-11สค64]ซักซ้อมการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี ของ อปท.ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 637