แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3002-7กค64]ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมโครงการ Meet the Expert เขียนโดย Admin 247
[พร0023.2/ว2984-7กค64]การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เขียนโดย Admin 384
[พร0023.2/ว2942-5กค64]หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 366
[พร0023.2/ว2852-30มิย64]ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนใน ก.ท.จ.กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 325
[พร0023.2/ว2853-30มิย64]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนใน ก.ท.จ.แพร่ กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 289
[พร0023.2/ว2821-28มิย64]ประกาศเลื่อนวัน เวลาสถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เขียนโดย Admin 374
[พร0023.2/ว2814-28มิย64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2564 เขียนโดย Admin 593
[พร0023.2/ว2811-28มิย64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2564 เขียนโดย Admin 657
[พร0023.2/ว2781-25มิ.ย.64]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล(ประธานสภาเทศบาล)ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่(ก.ท.จ.แพร่)กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 288
[พร0023.2/ว2780-25มิ.ย.64]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล(นายกเทศมนตรี)ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่(ก.ท.จ.แพร่)กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 282