แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3298-27กค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 254
[พร0023.2/ว3299-27กค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 304
[พร0023.2/ว3301-27กค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 325
[พร0023.2/ว3269-23กค64]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2564 เขียนโดย Admin 409
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2564 เขียนโดย Admin 723
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2564 เขียนโดย Admin 726
[พร0023.2/ว3070-13กค64]การจัดสรรงบประมาณรายประำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดอหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่านโอนบุคลากร งวดที่ 4 เขียนโดย Admin 341
[พร0023.2/ว3069-13กค64]แจ้งกำหนดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงผลงานครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ เขียนโดย Admin 293
[พร0023.2/ว2999-7กค64]แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 482
[พร0023.2/ว3000-7กค64]ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) ของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ เขียนโดย Admin 264