แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว348-11สค64]การรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 404
[พร0023.2/ว331-2สค64]แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด เขียนโดย Admin 450
[พร0023.2/ว330-2สค64]แจ้ง อปท.รวบรวมผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครู ที่แก้ไขแล้วฯ นำส่งทาง สถจ.แพร่ เขียนโดย Admin 292
[พร0023.2/ว3373-2สค64]สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 306
[พร0023.2/ว3372-2สค64]ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ฯ เขียนโดย Admin 315
[พร0023.2/ว3352-30กค64]การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม เขียนโดย Admin 322
[พร0023.2/ว3354-30กค64]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2564 เขียนโดย Admin 538
[พร0023.2/ว3348-30กค64]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 335
[พร0023.2/ว3329-29กค64]การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับต้น - สูง เขียนโดย Admin 387
[พร0023.2/ว3334-30กค64]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เขียนโดย Admin 513