แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว680-9ก.พ.64]แบบสำรวจความเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อนเงินเดือน เขียนโดย Admin 520
[พร0023.2/ว72-9กพ64]การจัดส่งผลงานครู เพื่อรับการประเมินเพื่อเล่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชา่ญฯ เขียนโดย Admin 414
[พร0023.2/ว608-4กพ64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 304
[พร0023.2/ว603-4กพ64]ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินสรรหา เขียนโดย Admin 977
[พร0023.2/ว598-2กพ64]หารือการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีองค์ประกอบของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครบ เขียนโดย Admin 435
[พร0023.2/ว60-2กพ64]เสนอร่างโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของเทศบาล และการกำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของเทศบาล เขียนโดย Admin 728
[พร0023.2/ว51-27มค64]แจ้งการรับประกาศนียบัตรเครื่องอิสริยาภรณ์ เขียนโดย Admin 687
[พร0023.2/ว434-25มค64]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 532
[พร0023.2/ว452-26มค64]การจัดทำโครงการสร้างแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล และการกำหนดกอง สำนัก หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 659
[พร0023.2/ว388-21มค64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 929