แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3354-30กค64]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2564 เขียนโดย Admin 606
[พร0023.2/ว3348-30กค64]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 382
[พร0023.2/ว3329-29กค64]การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับต้น - สูง เขียนโดย Admin 433
[พร0023.2/ว3334-30กค64]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เขียนโดย Admin 562
[พร0023.2/ว3298-27กค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 296
[พร0023.2/ว3299-27กค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 349
[พร0023.2/ว3301-27กค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 375
[พร0023.2/ว3269-23กค64]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2564 เขียนโดย Admin 465
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2564 เขียนโดย Admin 784
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2564 เขียนโดย Admin 787