แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว5247-17พย63]แจ้งเลื่อนการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 345
[พร0023.2/ว456-13พย63]แก้ไขแบบและเพิ่มเติมข้อมูลการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ฯ เขียนโดย Admin 422
[พร0023.2/ว5176-13พย63]การเสนอของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 525
[พร0023.2/ว5148-11พย63]การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย Admin 423
[พร0023.2/ว5073-6พย63]แจ้งผลการคัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการเทศบาล(ก.ท.)และคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) กรณีครบวาระกรดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 295
[พร0023.2/ว5075-6พย63]การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 388
[พร0023.2/ว5058-6พย63]การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อปท.และ ผู้ทรงฯ ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 339
[พร0023.2/ว354-5พ.ย.63]กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เขียนโดย Admin 360
[พร0023.2/ว353-5พ.ย.63]รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อลงทุนประจำปีพ.ศ.2563 เขียนโดย Admin 264
[พร0023.2/ว5010-4พย63]แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย Admin 240