แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว2499-9มิย64]ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญ/ครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดเข้าร่วมมาตรการผ่นปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Admin 394
[พร0023.2/ว2500-9มิย64]โครงการครูช่วยครู กิจกรรม ครูดูแลที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เขียนโดย Admin 375
[พร0023.2/ว2501-9มิย64]ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 351
[พร0023.2/ว2845-8มิย64]กำหนดวันสบอแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นขาราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 452
[พร0023.2/ว6412-8มิย64]ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร เขียนโดย Admin 450
[พร0023.2/ว2272-25พค64]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 473
[พร0023.2/ว2288-25พค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 332
[พร0023.2/ว2291-25พค64]ขอเชิญประชุมการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 406
[พร0023.2/ว2270-24พค64]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนยราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 513
[พร0023.2/ว2269-24พค64]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 566