แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว223-24พค64]แจ้ง อปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตอบแบบรายงานข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูฯ เขียนโดย Admin 446
[พร0023.2/ว2256-24พค64]แจ้งมตืที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2564 เขียนโดย Admin 520
[พร0023.2/ว221-21พค64]การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 395
[พร0023.2/ว2237-21พค64]การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว(ครูและบุคลารกรทางการศึกษา)ที่ีมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานราชอาณาจักร เขียนโดย Admin 359
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2564 เขียนโดย Admin 777
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2564 เขียนโดย Admin 646
[พร0023.2/ว209-17พค64]ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนเข้าร่วมการทดสอบเครื่องมือการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ เขียนโดย Admin 465
[พร0023.2/ว2140-14พค64]แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 5 เขียนโดย Admin 355
[พร0023.2/ว2054-7พค64]การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 581
[พร0023.2/ว5206-7พค64]เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เขียนโดย Admin 412