แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว60-2กพ64]เสนอร่างโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของเทศบาล และการกำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของเทศบาล เขียนโดย Admin 736
[พร0023.2/ว51-27มค64]แจ้งการรับประกาศนียบัตรเครื่องอิสริยาภรณ์ เขียนโดย Admin 693
[พร0023.2/ว434-25มค64]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 535
[พร0023.2/ว452-26มค64]การจัดทำโครงการสร้างแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล และการกำหนดกอง สำนัก หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 666
[พร0023.2/ว388-21มค64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 930
[พร0023.2/ว66-22มค64]เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 เขียนโดย Admin 513
[พร0023.2/ว375-21มค64]แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 409
[พร0023.2/ว374-21มค64]แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 352
[พร0023.2/ว384-21มค64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 736
[พร0023.2/ว307-18มค64]การตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 455