แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว2010-6พค64]การสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Admin 424
[พร0023.2/ว2009-6พค64]เลื่อนการดำเนินโครงการ เขียนโดย Admin 381
[พร0023.2/ว1952-3พค64]แจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย Admin 437
[พร0023.2/ว1951-3พค64]การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่น ตำแหน่งครู เขียนโดย Admin 426
[พร0023.2/ว1927-30เมษ64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 402
[พร0023.2/ว1928-30เมษ64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รายการงบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 507
[พร0023.2/ว1908-29เมษ64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย Admin 688
[พร0023.2/ว1869-27เมษ64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 841
[พร0023.2/ว1868-27เมษ64]กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินเดือน ตุลาคม (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) เขียนโดย Admin 362
[พร0023.2/ว1846-26เมษ64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย Admin 628