แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว473-27พย63]แจ้ง ตอบแบบสอบถาม เขียนโดย Admin 549
[พร0023.2/ว5351-24พย63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 736
[พร0023.2/ว5348-24พย63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 583
[พร0023.2/ว5254-17พย63]การรายงานข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบปรมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร เขียนโดย Admin 407
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 822
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 644
[พร0023.2/ว5253-17พย63]โครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Admin 415
[พร0023.2/ว5251-17พย63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 381
[พร0023.2/ว5247-17พย63]แจ้งเลื่อนการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 388
[พร0023.2/ว456-13พย63]แก้ไขแบบและเพิ่มเติมข้อมูลการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ฯ เขียนโดย Admin 464