[พร0023.5/ว85-16กพ64]โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการ และขั้นตอนการจัดหาพัสดุ การจัดทำร่างของเขตงาน และการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

[พร0023.5/ว85-16กพ64]โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการ และขั้นตอนการจัดหาพัสดุ การจัดทำร่างของเขตงาน และการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online