แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว241-28พค64]แจ้งแผนนิเทศการตรวจสอบการเงิน บัญชีและ การพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 367
[พร0023.5/ว2330-28พค64]การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 359
[พร0023.5/ว232-27พค64]แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย Admin 383
[พร0023.5/ว233-27พค64]กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(ฉบับที่ 2) 2564 เขียนโดย Admin 382
[พร0023.5/ว234-27พค64]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือน เมษายน 2564 เขียนโดย Admin 306
[พร0023.5/ว235-27พค64]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2564 เขียนโดย Admin 305
[พร0023.5/ว2297-25พค64]การโอนบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 273
[พร0023.5/ว228-25พค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 310
[พร0023.5/ว2244-21พค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เขียนโดย Admin 482
[สูงเม่น][พร0023.5/5753-21พค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 279