แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว219-21พค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 330
[พร0023.5/ว2212-20พค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) เขียนโดย Admin 462
[พร0023.5/ว2211-20พค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 3(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) เขียนโดย Admin 508
[พร0023.5/ว2210-20พค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียยากจน)ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 343
[พร0023.5/ว2209-20พค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนเด็กเล็กไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 522
[พร0023.5/ว2208-20พค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนเด็กเล็กไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 432
[พร0023.5/ว2207-20พค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 404
[พร0023.5/ว2206-20พค64]แจ้งเลขที่เอกสารโอนเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ีน ประจำเดือนมีนาคม 2564 เขียนโดย Admin 580
[พร0023.5/ว2205-20พค64]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 3/2564 เขียนโดย Admin 472
[พร0023.5/ว2204-20พค64]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 และ ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 514