แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว490-28มค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 327
[พร0023.5/ว53-28มค64]แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการ ก.บ.ท. เขียนโดย Admin 384
[พร0023.5/ว52-28มค64]รายงานขอผู้สอบบัญชีและรายการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 427
[พร0023.5/ว466-26มค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 392
[พร0023.5/ว465-26มค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 500
[พร0023.5/ว46-25มค64]แจ้งตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขอแต่ละ อปท. ในวันที่ 15 มค 64 เขียนโดย Admin 481
[พร0023.5/ว417-22มค64]การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น เขียนโดย Admin 421
[พร0023.5/ว801-22มค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 340
[พร0023.5/ว379-21มค64]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พศ 2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2563 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 434
[พร0023.5/ว357-20มค64]ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการจรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 444