แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว465-26มค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 507
[พร0023.5/ว46-25มค64]แจ้งตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขอแต่ละ อปท. ในวันที่ 15 มค 64 เขียนโดย Admin 485
[พร0023.5/ว417-22มค64]การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น เขียนโดย Admin 424
[พร0023.5/ว801-22มค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 344
[พร0023.5/ว379-21มค64]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พศ 2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2563 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 437
[พร0023.5/ว357-20มค64]ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการจรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 447
[พร0023.5/ว40-20มค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 358
[พร0023.5/ว39-19มค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 337
[พร0023.5/ว32-15มค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 406
[พร0023.5/ว31-14มค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 373