แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว280-22มิย64]การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 368
[พร0023.5/ว279-22มิย64]การดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 367
[พร0023.5/ว2730-22มิย64]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2564 เขียนโดย Admin 535
[พร0023.5/ว270-16มิย64]อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุฯ เขียนโดย Admin 502
[พร0023.5/ว268-15มิย64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 443
[พร0023.5/ว261-14มิย64]แจ้งรายละออียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เขียนโดย Admin 501
[พร0023.5/ว2570-14มิย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ งวดที่ 3(เดือนมิถุนายน 2564) เขียนโดย Admin 558
[พร0023.5/ว2571-14มิย64]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากภาษีและค่าธรรมวเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน 2564 เขียนโดย Admin 534
[พร0023.5/ว2565-14มิย64]ซักซอมแนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LASS) เขียนโดย Admin 628
[พร0023.5/ว257-11มิย64]การรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่าธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)ผ่านระบบ QR Payment เขียนโดย Admin 386