แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว5-5มค64]แจ้งการใช้งาน รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เขียนโดย Admin 368
[พร0023.5/ว19-4มค64]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 437
[พร0023.5/ว525-29ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 399
[พร0023.5/ว524-28ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 379
[พร0023.5/ว5934-25ธค63]หารือการใช้จ่ายเงินรับฝากค่าภาษีบำรุงท้องที่ร้อยละ 5 เขียนโดย Admin 375
[พร0023.5/ว5933-25ธค63]มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เขียนโดย Admin 365
[พร0023.5/ว5907-24ธค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงงประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 343
[พร0023.5/ว512-23ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 370
[พร0023.5/ว5879-22ธค63]มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เขียนโดย Admin 388
[พร0023.5/ว5870-22ธค63]การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เขียนโดย Admin 474