แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว187-12มค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 445
[พร0023.5/ว12-11มค64]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย Admin 328
[พร0023.5/ว11-11มค64]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เขียนโดย Admin 370
[พร0023.5/ว137-8มค64]แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 303
[พร0023.5/ว11-5มค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 409
[พร0023.5/ว10-5มค64]ขอเลื่อนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 412
[พร0023.5/ว9-5มค64]กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) เขียนโดย Admin 399
[พร0023.5/ว8-5มค64]การประกาศเผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Admin 385
[พร0023.5/ว7-5มค64]แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐฯ เขียนโดย Admin 388
[พร0023.5/ว6-5มค64]แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563 เขียนโดย Admin 365