แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว3049-12กค64]การจัดทำแบบสำรวจหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 512
[พร0023.5/ว302-8กค64]แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานภาครัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ เขียนโดย Admin 430
[พร0023.5/ว2973-7กค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 เขียนโดย Admin 574
[พร0023.5/ว299-2กค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 391
[พร0023.5/ว2832-29มิย64]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 486
[พร0023.5/ว293-29มิย64]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคเหมืองแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 409
[พร0023.5/ว2802-28มิย64]ข้อหารือและข้อให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย Admin 431
[พร0023.5/ว2794-25มิย64]รายงานผลการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่้น(e-LAAS) เขียนโดย Admin 392
[พร0023.5/ว285-24มิย64]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ ในเดือนพษภาคม 2564 เขียนโดย Admin 343
[พร0023.5/ว281-23มิย64]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 เขียนโดย Admin 338