แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว256-10มิย64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 348
[พร0023.5/ว250-7มิย64]แจ้ง อปท.รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างฯ เขียนโดย Admin 424
[พร0023.5/ว2416-2มิย64]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให่แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 476
[พร0023.5/ว2415-2มิย64]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542 งวดที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 764
[พร0023.5/ว2374-31พค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เขียนโดย Admin 530
[พร0023.5/ว2373-31พค64]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 4/2564 เขียนโดย Admin 531
[พร0023.5/ว241-28พค64]แจ้งแผนนิเทศการตรวจสอบการเงิน บัญชีและ การพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 420
[พร0023.5/ว2330-28พค64]การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 408
[พร0023.5/ว232-27พค64]แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย Admin 434
[พร0023.5/ว233-27พค64]กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(ฉบับที่ 2) 2564 เขียนโดย Admin 432