แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว1095-18มีค65]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 เขียนโดย Admin 292
[พร0023.5/ว158-16มี.ค.65]แจ้งได้รับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564-2565 รายการเงินงบกลางและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 360
[พร0023.5/ว157-15มี.ค.65]แจ้งได้รับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564-2565 รายการเงินงบกลางและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 342
[พร0023.5/ว155-14มี.ค.65]แจ้งรับเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564-2565รายการเงินงบกลางและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เขียนโดย Admin 337
[พร0023.5/ว146-9มี.ค.65]แจ้งเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564-2565รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและรายการเงินงบกลาง เขียนโดย Admin 373
[พร0023.5/ว144-8มี.ค.65]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 551
[พร0023.5/ว143-7มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 352
[พร0023.5/ว888-4มีค65]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2-3 และเบี้ยความพิการ งวดที่ 3 เขียนโดย Admin 518
[พร0023.5/ว136-4มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 318
[พร0023.5/ว128-2มีค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 339