แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว4750-16ตค63]กฏกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสบทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2563 และกฏกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ(ฉบับที่ 3) 2563 เขียนโดย Admin 256
[พร0023.5/ว4712-14ตค63]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2563 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 254
[พร0023.5/ว4697-14ตค63]กดารโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 64 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 63 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และเบี้ย ผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 299
[พร0023.5/ว4696-14ตค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 260
[พร0023.5/ว4695-14ตค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 266
[พร0023.5/ว4694-14ตค63]การโอนเงินจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 266
[พร0023.5/ว412-8ต.ค.63]การเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำบัญชีผ่านระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ เขียนโดย Admin 260
[พร0023.5/ว4626-8ตค63]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online เขียนโดย Admin 283
[พร0023.5/ว4593-6ตค63]การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อให้แจ้งให้ชำระหนี้ เขียนโดย Admin 210
[พร0023.5/ว4584-6ตค63]โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญีภครัฐ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 307