แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว1040-4มีค64]แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ เขียนโดย Admin 393
[พร0023.5/ว1039-4มีค64]แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการบันทึกบัญชีและการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16-60 เขียนโดย Admin 407
[พร0023.5/ว105-2มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 387
[พร0023.5/ว945-1มีค64]การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 373
[พร0023.5/ว93-19กพ64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 478
[พร0023.5/ว791-16กพ64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 387
[พร0023.5/ว88-16กพ64]แจ้งรายละเอียดกำารจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองสา่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย Admin 595
[พร0023.5/ว86-16กพ64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 448
[พร0023.5/ว85-16กพ64]โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการ และขั้นตอนการจัดหาพัสดุ การจัดทำร่างของเขตงาน และการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online เขียนโดย Admin 517
[พร0023.5/ว773-15กพ64]การโอนจัดสรรงบประมษรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 352