แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2555 - 2562 ได้ทันภายในวันที่ 30 กย 63 เขียนโดย Admin 370
[พร0023.5/ว5113-9พย63]ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. เขียนโดย Admin 505
[พร0023.5/ว5111-10พย63]การอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 376
[พร0023.5/ว5101-10พ.ย.63]แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินโครงการการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-gp) เขียนโดย Admin 366
[พร0023.5/ว5043-5พย63]การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ใหแก่ อบต. เขียนโดย Admin 347
[พร0023.5/ว5041-5พย63]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให่แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 และภาษี สรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2563 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 410
[พร0023.5/ว446-30ต.ค.63]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เขียนโดย Admin 316
[พร0023.5/ว443-29ตค63]การดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 240
[พร0023.5/ว442-29ตค63]ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ เขียนโดย Admin 253
[พร0023.5/ว441-29ตค63]แจ้งขอปรับปรุงระยะเวลาครบอายุกำหนดสิทธิการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยของผลงานยาฉีดโซเลโดรนิก แอซิด เขียนโดย Admin 234