แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว186-27เมษ64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 404
[พร0023.2/ว1849-26เมษ64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) เขียนโดย Admin 438
[พร0023.5/ว1834-26เมษ64]การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เขียนโดย Admin 469
[พร0023.5/ว183-23เมษ64]การพิจารณาจัดการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติตามระเบียบแะหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลังของ อปท.ฯ เขียนโดย Admin 392
[พร0023.5/ว181-22เมษ64]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2564 เขียนโดย Admin 524
[พร0023.5/ว480-22เมษ64]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 522
[พร0023.5/ว1803-22เมษ64]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น2534และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2564 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 540
[พร0023.5/ว1802-22เมษ64]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 706
[พร0023.5/ว1801-22เมษ64]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย Admin 1335
[พร0023.5/ว1800-22เมษ64]การโอนจัดสรรงงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 เขียนโดย Admin 540