แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว5757-15ธค63]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563 เขียนโดย Admin 450
[พร0023.5/ว503-15ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 426
[พร0023.5/ว5728-15ธค63]การโอนเงินจัดสรรงบประมามณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์สำหรับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลปละขยะมูลฝอย เขียนโดย Admin 408
[พร0023.5/ว5720-14ธค63]การเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ เขียนโดย Admin 773
[พร0023.5/ว14811-8ธค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 362
[พร0023.5/ว495-8ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 388
[พร0023.5/ว494-8ธค63]แจ้งการโอนเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปากครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 602
[พร0023.5/ว5663-8ธค63]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามวพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก้ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 490
[พร0023.5/ว5662-8ธค63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 505
[พร0023.5/ว5592-4ธค63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เขียนโดย Admin 567