แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว177-21เมษ64]มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เขียนโดย Admin 439
[พร0023.5/ว176-21เมษ64]ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เขียนโดย Admin 484
[พร0023.5/ว167-9เมษ64]แจ้งเปลี่ยนแปลงวันดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่ีนหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-laas) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564" เขียนโดย Admin 627
[พร0023.5/ว1606-8เมษ64]การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย Admin 384
[พร0023.5/ว159-2เมษ64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 480
[พร0023.5/ว156-31มีค64]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เขียนโดย Admin 411
[พร0023.5/ว149-31มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 427
[พร0023.5/ว124-16มีค64]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บรายได้ที่ดิน เขียนโดย Admin 559
[พร0023.5/ว148-25มีค64]การส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เขียนโดย Admin 356
[พร0023.5/ว1374-25มีค64]แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 492