แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว5313-23พย63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 481
[พร0023.5/ว466-23พย63]การกำกับดูแลเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เขียนโดย Admin 349
[พร0023.5/ว5290-18พย63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 350
[พร0023.5/ว465-18พย63]แจ้งจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ ตลอดจนให้บริหาร คู่สายโทรศัพท์ พร้อมทั้งบริหาร internet เขียนโดย Admin 313
[พร0023.5/ว5193-16พย63]หน่วยงานเอกชนแอบอ้างและบิดเบือนเอกสารราชการ ของกรมทางหลวงชนบท เขียนโดย Admin 410
[พร0023.5/ว458-13พย63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 447
[พร0023.5/ว5180-13พย63]โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 395
[พร0023.5/ว455-12พย63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 384
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2555 - 2562 ได้ทันภายในวันที่ 30 กย 63 เขียนโดย Admin 395
[พร0023.5/ว5113-9พย63]ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. เขียนโดย Admin 524