แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว2209-20พค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนเด็กเล็กไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 571
[พร0023.5/ว2208-20พค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนเด็กเล็กไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 480
[พร0023.5/ว2207-20พค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 455
[พร0023.5/ว2206-20พค64]แจ้งเลขที่เอกสารโอนเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ีน ประจำเดือนมีนาคม 2564 เขียนโดย Admin 630
[พร0023.5/ว2205-20พค64]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 3/2564 เขียนโดย Admin 523
[พร0023.5/ว2204-20พค64]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 และ ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 566
[พร0023.5/ว216-20พค64]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน 2564 เขียนโดย Admin 432
[พร0023.5/ว214-18พค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 409
[พร0023.5/ว2172-18พค64]เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 451
[พร0023.5/ว208-12พค64]แจ้งการโอนเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 553