แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว69-2กพ65]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 เขียนโดย Admin 323
[พร0023.5/ว68-2กพ65]การแจ้งยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงดังกล่าวขึ้นมาใหม่ เขียนโดย Admin 365
[พร0023.5/ว65-1กพ65]ขอให้อำเภอส่งรายงานประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 302
[พร0023.5/ว458-1กพ65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 362
[พร0023.5/ว62-1กพ65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 305
[พร0023.5/ว61-31มค65]แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมรับการประชุมฯผ่านระบบ facebook live เขียนโดย Admin 364
[พร0023.5/ว59-28มค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 334
[พร0023.5/ว399-28มค65]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แนบท้าย ว 844 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ฯ เขียนโดย Admin 385
[พร0023.5/ว56-27มค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 337
[พร0023.5/ว386-27มค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 510