แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว31-14มค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 373
[พร0023.5/ว272-14มค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 335
[พร0023.5/ว28-14มค64]ประชาสัมพันธ์ขอเปลี่ยนแปลงวันดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงวิชาการ ฯ เขียนโดย Admin 362
[พร0023.5/ว27-14มค64]บัญชีราคามาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางปบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เหมาะสม เขียนโดย Admin 367
[พร0023.5/ว26-14มค64]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2563 เขียนโดย Admin 338
[พร0023.5/ว23-12มค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 385
[พร0023.5/ว21-12มค64]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2563 เขียนโดย Admin 507
[พร0023.5/ว20-12มค64]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย Admin 535
[พร0023.5/ว196-12มค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 499
[พร0023.5/ว189-12มค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนประจำไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 577