• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4514
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.5405-3ธ.ค55]ตรวจสอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.5395-3ธ.ค55]อนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการค่าบำบัด ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
  [พร0037.3/ ว.5371-30พ.ย55]การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ ว.5342-29พ.ย55]แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพระดาบสสัญจร
  [27 พ.ย 55]ประมาณการราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
  [พร0037.3/ ว.5217-22พ.ย55]การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
  [พร0037.3/ ว.446-22พ.ย55]ให้อำเภอเเจ้ง อปท.ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน ที่ขาดเเคลนน้ำอุปโภค บริโภค
  [พร0037.3/ ว.5222-22พ.ย55]การตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านขาดเเคลนน้ำอุปโภค บริโภค
  [พร0037.3/ ว.5190-19พ.ย55]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ ว.5189-19พ.ย55]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฏกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒
  [พร0037.3/ ว.5162-15พ.ย55]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งวดที่๑(เดือนตุลาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖)
  [พร0037.3/ ว.5122-14พ.ย55]การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ ว.435-13พ.ย55]การปรับปรุงแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ ว.5099-12พ.ย55]ติดตามผลการซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ ว.5090-12พ.ย55]โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ ว.5089-12พ.ย55]สำรวจข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
  เอกสารเพิ่มเติม  แบบสำรวจจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2556   คลิกที่นี้
  เอกสารเพิ่มเติม   รายงาน แสดงผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2556 คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ ว.5088-12พ.ย55]หนังสือเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเอดส์
  [พร0037.3/ ว.5072-9พ.ย55]ปฏิบัติการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
  [พร0037.3/ ว.5062-8พ.ย55]การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ และการประชุมทางวิชาการ
  [พร0037.3/ ว.5055-8พ.ย55]ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕
  [พร0037.3/ ว.5043-8พ.ย55]โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖
  [พร0037.3/ ว.5042-8พ.ย55]ประชาสัมพันธ์การปกป้องสถาบันสำคัญหลักของชาติ
  [พร0037.3/ ว.5041-8พ.ย55]เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ ว.5040-8พ.ย55]การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศ การจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  [พร0037.3/ ว.5039-8พ.ย55]การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ให้แก่เทศบาล
  [พร0037.3/ ว.5038-8พ.ย55]บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกระทรวงมหาดไทย
  [พร0037.3/ ว.5022-6พ.ย55]ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
  [พร0037.3/ ว.5013-6พ.ย55]มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ ว.4994-5พ.ย55]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งวดที่ ๑ จำนวน ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕- มีนาคม ๒๕๕๖) เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.4993-5พ.ย55]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งวดที่ ๑ จำนวน ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕- มีนาคม ๒๕๕๖) สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี้
  4418 เรื่อง (148 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที