• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
   
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4518
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.4785-18ต.ค55]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคอาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ
  [พร0037.3/ว.4769-18ต.ค55]การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4768-18ต.ค55]การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.418-18ต.ค55]บันทึกการกำจัดโรคพิษสนัขบ้าให้บรรลุผลสำเร็จตามองค์ดารอนามัยโลก
  [พร0037.3/ว.4732-16ต.ค55]รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครื่อข่ายและวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.4731-16ต.ค55]การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านอาชีพท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4703-12ต.ค55]แจกจ่ายหนังสือการกระจายอำนาจของ อปท.
  [พร0037.3/ว.4702-12ต.ค55]การเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยส่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๒
  [พร0037.3/ว.410-11ต.ค55]บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด
  [พร0037.3/ว.4678-10ต.ค55]หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.408-10ต.ค55]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.407-10ต.ค55]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.406-10ต.ค55]จัดหลักสูตรการอบรม ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.404-8ต.ค55]การจัดสรรบัตรสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
  [พร0037.3/ว.4639-8ต.ค55]การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
  [พร0037.3/ว.4618-5ต.ค55]โครงการอบรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับบุคลากร อบต. ปี ๒๕๕๖
  [พร0037.3/ว.4616-5ต.ค55]ขอหารือการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร
  [พร0037.3/ว.4614-5ต.ค55]ประชาสัมพันธ์ประกาศฯฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นปี 2555
  [พร0037.3/ว.4612-5ต.ค55]ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของนายทะเบียน
  [พร0037.3/ว.4605-5ต.ค55]การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี
  [พร0037.5/ว.4603-5ต.ค55]แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย One Tablet per CHILD : OTPC
  [พร0037.3/ว.4530-28ก.ย55]แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

  เอกสารเพิ่มเติม
  1.แบบรายงานการปรับเกลี่ยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

  2.แบบรายงานการปรับเกลี่ยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556    

  [พร0037.3/ว.4571-4ต.ค55]ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4567-3ต.ค55]โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.4566-3ต.ค55]ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
  [พร0037.3/ว.4565-3ต.ค55]โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.4549-1ต.ค55]การให้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง
  [พร0037.3/ว.4532-28ก.ย55] แจ้งประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๕
  [พร0037.3/ว.4531-28ก.ย55] การดำเนินงามตามกฎหมายซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
  [พร0037.3/ว.4512-28ก.ย55]ผลการเลือกผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.แทนตำแหน่งที่ว่าง
  4546 เรื่อง (152 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที