• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน

   

  - ตุลาคม ปี 2559
  - พฤศจิกายน ปี 2559
  - ธันวาคม ปี 2559
  - มกราคม ปี 2560
  - กุมภาพันธ์ ปี 2560
  - มีนาคม ปี 2560
  - เมษายน 2560

  - พฤษภาคม 2560

  - มิถุนายน 2560

  -กรกฎาคม 2560

  -สิงหาคม 2560

  -กันยายน 2560

   

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4500
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.1053-28ก.พ55]การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  [พร0037.3/ว.1050-28ก.พ55]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การวางผังเมืองเพื่อท้องถิ่น"
  [พร0037.3/ว.860-27ก.พ55]โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.105-24ก.พ55]กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.115-23ก.พ55]ขอความร่วมมือให้อำเภอเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลพื้นฐานผ่านเว็บไซต์
  [พร0037.3/ว.850-20ก.พ55]การรายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.848-20ก.พ55]การใช้กฏหมายผังเมืองสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
  [พร0037.3/ว.846-20ก.พ55]การจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคฤดูร้อน
  [พร0037.3/ว.845-20ก.พ55]ขอเชิญประชุม
  [พร0037.3/ว.844-20ก.พ55]ขอความร่วมมือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบที่ ๒
  [พร0037.3/ว.843-17ก.พ55]โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.842-16ก.พ55]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการและการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สิ่งที่ส่งมาด้วยมี 3 เอกสาร สามารถดาวน์โหลดได้ตามข้างล่างนี้
  1.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งส่งเอกสารเพิ่มเติม 15 กพ ปี 2555
  2.แบบฟอร์มการจัดทำแผนยาเสพติด
  3.แบบคำขอกล้อง cctv
  [พร0037.3/ว.716-14ก.พ55]แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.92-14ก.พ55]การจัดทำแผนและการบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล กับแผนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘
  [พร0037.3/ว.714-14ก.พ55]การตั้งงบสนับสนุน(หมวดเงินอุดหนุน)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.93-14ก.พ55]ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งเอกสารในการรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม
  [พร0037.3/ว.89-13ก.พ55]ขอส่งจดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ ๓๒ ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.711-10ก.พ55]ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.710-10ก.พ55]หารือกรณีภาระหนี้เงินกู้ของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ(องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก่ำ)
  [พร0037.3/ว.70-8ก.พ55]ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.83-9ก.พ55]กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมการปล่อยน้ำ
  [พร0037.3/ว.82-9ก.พ55]ส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณะสุขและสวัสดิการสังคม
  [พร0037.3/ว.704-8ก.พ55]การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.702-8ก.พ55]แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.701-8ก.พ55]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕(๑ เมษายน ๒๕๕๕)
  [พร0037.3/ว.698-8ก.พ55]แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
  [พร0037.3/ว.697-8ก.พ55]เผยแพร่หนังสือ"บทเรียนจากโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบมีการนำแผนชุมชนพัฒนาท้องถิ่น"
  [พร0037.3/ว.543-8ก.พ55]การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.545-8ก.พ55]ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.544-8ก.พ55]การเปลี่ยนชื่อโดเมนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  3768 เรื่อง (126 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที