• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว384-3พย60]สำรวจตลาด

  [พร0023.3/ว4271-3พย60]ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว382-3พย60]ดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุฯ

  [พร0023.3/ว4245-2พย60]ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 61

  [พร 0023.3/4203-1พ.ย.60]โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562 ลานกีฬา

  [พร0023.3/ว4201-31ตค60]การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในวันลอยกระทง

  [พร0023.3/ว4166-30ตค60]การกำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว

  [พร0023.3/ว4165-30ตค60]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย 60

  [พร0023.3/ว4162-30ตค60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว4161-30ตค60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพบลภาพ ประจำปีงบ 61

  ขอเชิญประชุมช่างอปท.ทำโครงการของงบประมาณปี2562

  [พร0023.3/ว4115-25ตค60]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

  (เพิ่มเติม)

  (ไฟล์แนบ 1)

  (ไฟล์แนบ 2)

  (ไฟล์แนบ 3)

  (ไฟล์แนบ 4)

  [พร0023.3/438-25ตค60]ขอเชิญร่วมประชุม(เฉพาะ นายก ทต.ร้องกวาง)

  [พร0023.3/437-25ตค60]เชิญเข้าร่วมประชุม(เฉพาะท้องถิ่นอำเภอเมือง)

  [พร0023.3/ว377-25ตค60]โครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ

  [พร0023.3/ว4093-24ตค60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 61 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 60)

  [พร0023.3/ว4078-24ตค60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว4089-24ตค60]เชิญประชุมคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

  (เฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน และ นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว4053-20ตค60]แจ้งหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ตามแบบประเมิน

  [พร0023.3/ว4039-19ตค60]การรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 61

  [พร0023.3/ว4030-19ตค60]ติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งสาธารณประโยชน์

  [พร0023.3/ว4019-18ตค60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเพื่อการสนับสนุน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการศึกษาท้องถิ่น)

  [พร0023.3/ว368-17ตค60]ข้อมูลจำนวน สุนัขและแมว

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  [พร0023.3/ว3999-17ตค60]ของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี62

  (พร 0023.3/ว3985-16ต.ค.60)การนำตั๋วรับจำนำออกให้ตากกฏหมายกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรจำนำ พ.ศ.2505

  (พร 0023.3/ว3985-16ต.ค.60)การนำตั๋วรับจำนำออกให้ตากกฏหมายกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงจำนำ พ.ศ.2505

  [พร0023.3/ว3984-16ตค60]กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3983-16ตค60]การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายดอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ไฟล์แนบ Excel รายงานการรับถ่ายโอน

  [พร0023.3/17804-16ตค60]อนุมัติใช้เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์

  [พร0023.3/423-12ตค60]เชิญเข้าร่วมประชุม

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที